Οι Θέσεις μου

Επιστροφή

Αφουγκραζόμαστε την αγωνία για την καθυστέρηση επίλυσης του κυπριακού ζητήµατος και την καταπάτηση του δικαιώµατος της επιστροφής στην Αγία Μαρίνα και στον Ασώµατο.

Προβληματιζόμαστε για την απουσία της Μαρωνιτικής κοινότητας στις προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος και για χειρισµούς που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια και την υπόστασή της.

Στοχεύουμε σε µια συντονισµένη διεκδίκηση του δικαιώµατος της επιστροφής και του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας των περιουσιών µας. Εστιάζουµε στην προώθηση των θέσεων της κοινότητας έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που προκύπτουν από το µέγεθος και τις ιδιαιτερότητές της.

Αναβάθµιση της κοινότητας από θρησκευτική οµάδα σε εθνική µειονότητα, µε σκοπό την συνταγµατική κατοχύρωση των δικαιωµάτων της, όπως προνοεί η Σύµβαση-Πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων.

Επιστροφή των Μαρωνιτών στα χωριά τους µε δικαίωµα ιδιοκτησίας των περιουσιών τους. Σε περίπτωση οµοσπονδιακής λύσης, συµπερίληψη των χωριών κάτω από το «ελληνοκυπριακό συνιστών κρατίδιο».

Επανεγκατάσταση στην Αγία Μαρίνα και στον Ασώµατο ως µέτρο οικοδόµησης εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο κοινοτήτων. Εξασφάλιση οικονοµικών πόρων για την ανοικοδόµηση των χωριών και παροχή κινήτρων για µια ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση.

 • ∆ιορισµός εµπειρογνωµόνων από τον ΟΗΕ για την προώθηση των δικαιωµάτων των µειονοτήτων στις διαπραγµατεύσεις για την επίλυση του κυπριακού ζητήµατος.
 • ∆ηµιουργία διαπραγµατευτικής επιτροπής που θα απαρτίζεται από νοµικούς και εµπειρογνώµονες στα θέµατα µειονοτήτων για την αξιοποίηση των ψηφισµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σχετικά µε τη Μαρωνιτική κοινότητα.
 • Σύσφιξη σχέσεων µε το Βατικανό και ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας.
 • Εξασφάλιση της συνεργασίας µε ελληνοκυπριακούς και τουρκοκυπριακούς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Αφουγκραζόμαστε την ανάγκη ενίσχυσης του θεσµού του αντιπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή έτσι ώστε να ασκεί το έργο του µε ακεραιότητα, εντιµότητα, αίσθηµα ευθύνης και σεβασµό προς τα µέλη που εκπροσωπεί.

Προβληματιζόμαστε για συµπεριφορές και ενέργειες που πλήττουν το κύρος του θεσµού και κατ’ επέκταση της Μαρωνιτικής κοινότητας και οδηγούν στην αποµόνωση της.

Στοχεύουμε σε µια εκπροσώπηση µε κύρος και αξιοπρέπεια. Εστιάζουµε στην προώθηση ενεργειών που αποσκοπούν στην αναβάθµιση του θεσµού του αντιπροσώπου, στη σωστή οικονοµική διαχείριση, στη χρηστή διοίκηση και στη διοικητική διαφάνεια.

Αναβάθµιση του θεσµού του αντιπροσώπου και διεκδίκηση του δικαιώµατος λόγου και ψήφου στη Βουλή των Αντιπροσώπων µε σκοπό την
αποτελεσµατικότητα και την τόνωση του κύρους του θεσµού.

∆ηµιουργία γραφείου αντιπροσώπου Μαρωνιτών το οποίο θα στεγάζεται σε χώρο όπου θα επιτρέπεται η άµεση πρόσβαση από όλα τα µέλη της κοινότητας.

∆ιαφάνεια στις οικονοµικές καταστάσεις του γραφείου του αντιπροσώπου.

 • Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων του γραφείου του αντιπροσώπου σε ετήσια βάση.
 • Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων και πλήρης ενηµέρωση για κρατικές, ευρωπαϊκές ή άλλες χορηγίες, επιχορηγήσεις και δωρεές που εξασφαλίστηκαν για την υλοποίηση έργων και εκδηλώσεων της Μαρωνιτικής κοινότητας.

Ίδρυση Ταµείου Μαρωνιτικής Κοινότητας

 • Το Ταµείο θα διαχειρίζεται επιτροπή της οποίας θα προεδρεύει ο αντιπρόσωπος και θα χρηµατοδοτείται από χορηγίες, δωρεές και έσοδα εκδηλώσεων.
 • Οι σκοποί του θα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη στήριξη στις ευάλωτες οµάδες, στους επιστήµονες, στους καλλιτέχνες και στους αθλητές που συµµετέχουν σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες. Θα ενισχύονται επίσης τα σωµατεία και τα οργανωµένα σύνολα και θα προωθούνται έργα υποδοµής.

Ανθρωποκεντρική εκπροσώπηση στη βάση των δηµοκρατικών διαδικασιών και της συνεργασίας.

 • Καθορισµός προτεραιοτήτων για την καλύτερη αξιοποίηση των ατοµικών και των οµαδικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ευηµερία της κοινότητας.
 • Συνεργασία µε τις εκλελεγµένες αρχές και τα οργανωµένα σύνολα.
 • Αναθεώρηση του σχεδίου στήριξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Θρησκευτικών οµάδων που ετοιµάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Έργα υποδοµής:

 • Κοινωφελή κοινοτικά έργα τα οποία βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο σχεδιασµού και τα οποία τυγχάνουν χρηµατοδότησης από κρατικά ή ευρωπαϊκά ταµεία, θα προωθηθούν προς υλοποίηση.
 • Όλα τα έργα υποδοµής θα υλοποιούνται µετά από αξιολόγηση και ιεράρχηση τους στη βάση αντικειµενικών κριτηρίων και σε σχέση µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες της κοινότητας.

Συνεργασία µε την Εκκλησία για την προώθηση ενεργειών προς όφελος της κοινότητας.

 • Αξιοποίηση των χώρων της Εκκλησίας, όπως η βιβλιοθήκη και το κτιριακό συγκρότηµα της Πύλης Πάφου.
 • Στήριξη του κοινωνικού έργου που επιτελείται από τους κληρικούς.
 •  Στήριξη των προσπαθειών για την αναστήλωση της Μονής του Προφήτη Ηλία.
 • Στήριξη των προσπαθειών για τη δηµιουργία εκκλησίας στη Λάρνακα και στην Πάφο.
 • Ενίσχυση των προσπαθειών των εκκλησιαστικών επιτροπών και της επιτροπής κοιµητηρίου.

ΝΕΟΛΑΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ

Αφουγκραζόμαστε την ανησυχία των νέων για το επαγγελµατικό τους µέλλον και για τη µη συµµετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων της κοινότητας.

Προβληματιζόμαστε για την αποµάκρυνση τους από την κοινότητα και για την αποδυνάµωση των µεταξύ τους δεσµών.

Στοχεύουμε στην ουσιαστική επένδυση στη νεολαία για να αναπτύξει το µέγιστο των δυνατοτήτων της και να αποκτήσει αποφασιστικό και υπεύθυνο ρόλο.

∆ηµιουργία ∆ικτύου Επαγγελµατικής Αποκατάστασης.

 • Σύνδεση των νέων µε Μαρωνίτες και φιλικά προσκείµενους στην κοινότητα επιχειρηµατίες και εργοδότες.
 • Ενηµέρωση και καθοδήγηση για την αξιοποίηση κρατικών και ευρωπαϊκών σχεδίων.

∆ηµιουργία συντονιστικής επιτροπής νεολαίας στην οποία θα εκπροσωπούνται όλα τα οργανωµένα σύνολα.

 • Προώθηση συνεργασιών για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και δράσεων.
 • Παροχή επαφών, διασυνδέσεων και πόρων µέσω του γραφείου του αντιπροσώπου.

Στήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της κοινότητας.

 • Προβολή των σχολείων και του έργου τους για την αύξηση του αριθμού μαθητών.
 • Στήριξη στους εκπαιδευτικούς και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη και την προβολή της κοινότητας.
 • Συνεργασία για τη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού.

Στήριξη και µέριµνα για τα παιδιά της κοινότητας που φοιτούν σε άλλα σχολεία.

 • Αξιοποίηση της απόφασης της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για την αύξηση της κρατικής ετήσιας επιχορήγησης των διδάκτρων.

∆ηµιουργία µνηµονίων συνεργασίας µε ιδιωτικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα για εξασφάλιση:

 • Μερικής υποτροφίας για φοιτητές από οικογένειες µε ειδικές περιστάσεις.
 • Χρηµατοδότησης για τη διεξαγωγή ερευνών σε θέµατα που αφορούν τη Μαρωνιτική κοινότητα.

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ

Αφουγκραζόμαστε τις πρακτικές δυσκολίες σχετικά µε τη διαβίωση και την ποιότητα ζωής των εγκλωβισµένων και επανεγκατασταθέντων.

Προβληματιζόμαστε για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και δράσεων που δεν συµβάλλουν στην ενότητα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στοχεύουμε στην προώθηση καθορισµένων, µετρήσιµων και χρονοπρογραµµατισµένων αναπτυξιακών δράσεων που θα επιτρέπουν την επανεγκατάσταση στα χωριά κάτω από συνθήκες ασφάλειας και µονιµότητας.

∆ηµιουργία Συµβουλευτικού Σώµατος Εµπειρογνωµόνων. Οι όροι εντολής του θα είναι µεταξύ άλλων:

 • Εκπόνηση περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής µελέτης για την ανοικοδόµηση των χωριών µας.
  – Καθορισµός πολεοδοµικών ζωνών, απογραφή ζωικού και φυτικού κεφαλαίου.
  – Βελτίωση του οδικού δικτύου και των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.
 •  Στήριξη στους µόνιµους κατοίκους για την ανάπτυξη της βιοτεχνίας, της οικοτεχνίας και ήπιων µορφών τουρισµού που δεν αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον.
  – Ενηµέρωση για τις διαδικασίες που εµπλέκονται αναλόγως του τοµέα
  δραστηριοποίησης.
  -Καθοδήγηση για την αξιοποίηση κρατικών και ευρωπαϊκών σχεδίων.
 • Εκσυγχρονισµό της αγροτικής παραγωγής µέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και κρατικών επιδοτήσεων για τους γεωργοκτηνοτρόφους.
  – Συµπερίληψη ξηρικών φυτειών στο σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση των γεωργών.
  – ∆ηµιουργία δικτύου συµβούλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στους γεωργοκτηνοτρόφους.

Ενίσχυση των σχεδίων εγκλωβισµένων, επανεγκατάστασης και εγκατάστασης νεαρών ζευγαριών στα κατεχόµενα χωριά.

 • Αύξηση της χορηγίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την οικονοµική δραστηριοποίηση των δικαιούχων.
 • Στήριξη πρωτοβουλιών για δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

Ενίσχυση της ιατρικής περίθαλψης στα κατεχόµενα χωριά µας.

 • ∆ηµιουργία κοινοτικού ιατρείου στην Καρπάσια.
 • Στήριξη και ενίσχυση του κοινοτικού ιατρείου στον Κορµακίτη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αφουγκραζόμαστε τον προβληµατισµό για τη διαφύλαξη των εθίµων και παραδόσεων µας και τις δυσκολίες στη διαχείριση σύγχρονων µορφών
πολιτισµού.

Προβληματιζόμαστε για την προστασία της υλικής και άυλης πολιτισµικής κληρονοµιάς και την ανάπτυξη του πολιτισµικού κεφαλαίου.

Στοχεύουμε στη δηµιουργία µιας πολιτιστικής πολιτικής, η οποία θα προωθεί την πολιτισµική συνοχή, µέσα από συµµετοχικές διαδικασίες και την αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων.

Σχεδιασµός και εφαρµογή πολιτισµικής πολιτικής µε κατεύθυνση την καλλιέργεια της ταυτότητας των Μαρωνιτών και την ανάδειξη των χωριών.

 • Συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα οργανωµένα σύνολα για την καταγραφή, τη διαχείριση, την προστασία και την προώθηση της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς.
 • Παραγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Προβολή της Μαρωνιτικής κοινότητας µέσω των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου.

Ανάπλαση της περιοχής Πύλης Πάφου, σε συνεργασία µε την Εκκλησία και το ∆ήµο Λευκωσίας και µετατροπή της περιοχής ως σηµείο αναφοράς στον πολιτισµό της Μαρωνιτικής Κοινότητας.

 • ∆ιεκδίκηση συµπερίληψης της περιοχής στους σχεδιασµούς του κράτους για αναζωογόνηση της πράσινης γραµµής.
 • ∆ηµιουργία δικτύου νέων καλλιτεχνών στο κτιριακό συγκρότηµα της στοάς, µε στόχο τη στήριξη των δηµιουργών και την προώθηση της δηµιουργικότητας της κοινότητας.

Αναβίωση της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής γλώσσας και πλήρη εφαρµογή  του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις µειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφουγκραζόμαστε την επιθυµία των Μαρωνιτών για προσφορά στα κοινοτικά δρώµενα µε απώτερο σκοπό την προβολή, την ευµάρεια και την ανάπτυξη της κοινότητας.
Προβληματιζόμαστε για την έλλειψη συνεργασίας και για τη µη επαρκή αξιοποίηση του έργου που επιτελείται από τα οργανωµένα σύνολα και τις οµάδες της κοινότητας.
Στοχεύουμε στην ενδυνάµωση της κοινωνίας των πολιτών, µε βασικές πτυχές τη συµµετοχική δράση και την εµπέδωση της συνεργασίας.

Στήριξη των οργανωµένων συνόλων για την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου τους.

 • Προώθηση κοινών δράσεων µεταξύ του γραφείου αντιπροσώπου, των κοινοτικών αρχών και των οργανωµένων συνόλων.
 • Συνεργασία για τη συµµετοχή των οργανωµένων συνόλων σε παγκύπριες εκδηλώσεις για προβολή του έργου τους.

Κοινωνική ένταξη των ατόµων Τρίτης Ηλικίας.

 • Ενηµέρωση και γραφειοκρατική υποστήριξη για κρατικά επιδόµατα.
 • Ένταξη των ηλικιωµένων µας σε εθελοντικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες για ανάκτηση του αισθήµατος της προσφοράς, στα χωριά µας και στις ελεύθερες περιοχές.
 •  Στήριξη του έργου που επιτελείται στη Στέγη Ευγηρίας Άγιος Αντώνιος.

Ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στα κοινοτικά δρώµενα

 • Ένταξη της διάστασης του φύλου στις δράσεις και στις πολιτικές της κοινότητας.
 • Υποστήριξη των γυναικών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά και καθοδήγηση τους για συµµετοχή σε ευρωπαϊκά σχέδια γυναικείας επιχειρηµατικότητας.

Ενδυνάµωση των σχέσεων µε τους Μαρωνίτες µε καταγωγή από τον Λίβανο

 • ∆ηµιουργία επιτροπής Μαρωνιτών µε καταγωγή από τον Λίβανο και συµµετοχή τους στα κοινοτικά σώµατα λήψης αποφάσεων.
 • Εντατικοποίηση κοινών δραστηριοτήτων και ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των Μαρωνιτών επιχειρηµατιών µε καταγωγή από την Κύπρο και τον Λίβανο.

Σύσφιξη των σχέσεων µε τους απόδηµους Μαρωνίτες

 • Συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Αποδήµων Κυπρίων Μαρωνιτών.
 • Απογραφή και χαρτογράφηση των αποδήµων Μαρωνιτών, δεύτερης και τρίτης γενεάς.
 • Αξιοποίηση διακεκριµένων αποδήµων Μαρωνιτών σε ακαδηµαϊκό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη δράσεων µε σκοπό τη δηµιουργία κοινών βιωµάτων.
Scroll to top